ไพบูลย์ นิติตะวัน นั่งหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป

ที่ประชุมพรรคประชาชนปฏิรูป มีมติเห็นชอบให้ “ไพบูลย์” เป็นหัวหน้าพรรค “ธนพัฒน์” เป็นโฆษกพรรค เห็นชอบตั้งคณะกรรมการการบริหารพรรค 27 คน กำหนดข้อบังคับ- นโยบายพรรค และคำประกาศอุดมการณ์พรรค

ที่อาคารพลาซ่าเดอะโคสต์ บางนา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ผู้เริ่มก่อตั้งพรรคประชาชนปฏิรูป พร้อมด้วย นายเทพประสิทธิ์ ปะวาหะนาวิน พล.อ.ลือพงษ์ โชติวิทยากาญจน์ พล.อ.จีระศักดิ์ บุตรเนียร นพ.มโน เลาหวานิช ร่วมกันแถลงข่าวการประชุมผู้ร่วมก่อตั้งพรรคประชาชนปฏิรูป

นายไพบูลย์ ได้กล่าวคำประกาศ อุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคว่า พรรคมุ่งมั่นให้เป็นพรรคของประชาชนอย่างแท้จริง โดยประชาชนผู้มีจิตสาธารณะที่มีอุดมการณ์ร่วมกันเพื่อผลักดัน เพิ่มอำนาจให้กับประชาชนในการปฏิรูปและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในแต่ละจังหวัด และให้พรรคเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ระดับชาติ ทำหน้าที่ช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือถูกกลั่นแกล้งโดยเจ้าหน้ารัฐ เป็นพรรคระบบใหม่ปราศจากการให้อามิสสินจ้างใด ๆ ดำเนินการด้วยความเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อมุ่งสร้างความถูกต้องและเป็นธรรมให้แก่สังคม

นายไพบูลย์ กล่าวว่า นโยบายของพรรค ในระยะ 5 ปีแรก พรรคจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม คือ ปฏิรูปเพิ่มอำนาจให้แก่ประชาชนในการตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจรัฐ ปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ ในการจัดการทรัพย์สินวัด และพระภิกษุให้เป็นไปตามธรรมวินัย และปฏิรูปพรรคการเมือง ให้เป็นเครื่องมือของประชาชนส่งเสริมคนดีมีความสามารถให้เข้าดำรงตำแหน่งสำคัญ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม

นายไพบูลย์ กล่าวว่า ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ตนเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป นายธนพัฒน์ สุขเกษม เป็นโฆษกพรรค และเห็นชอบคณะกรรมการบริหารพรรค จำนวน 27 คน และข้อบังคับพรรค นโยบายพรรค คำประกาศอุดมการณ์พรรค โดยที่ประชุมได้ประกาศชื่อพรรคตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)รับรองแล้ว ในชื่อว่า “พรรคประชาชนปฏิรูป” มีชื่อย่อ ว่า ปชช. ชื่อภาษาอังกฤษ “People Reform Party” ชื่อย่อ “PPR” มีความหมายว่า พรรคเป็นของประชาชน อำนาจทั้งหมดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศ เพื่อมุ่งสร้างความถูกต้องและเป็นธรรมในสังคมให้เป็นไปตามหลัก “ธรรมมาธิปไตย” .-สำนักข่าวไทย